Kính áp tròng nhìn xuyên bát – Dụng cụ bịp đến “thánh” cũng bó tay